Herb Powiatu Tucholskiego
Powiat Tucholski

Powiatowy
Zakład
Obsługi
w Tucholi

Strona Biuletynu Informacji Publicznej PZO      Elektroniczna skrzynka podawcza PZO

Zdjęcie przedstawiajšce budynek, w którym mieœci się Powiatowy Zakład Obsługi     Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi został utworzony dnia 01.01.2017 r. na mocy Uchwały nr XVII/160/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2016 r.

Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi prowadzi gospodarkę
finansową w formie jednostki budżetowej i stanowi jednostkę obsługującą w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym

Do zadań Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi należy prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej z zakresu rachunkowości, kadr oraz zarządzania majątkiem jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.

Zasady gospodarki finansowej jednostki określa w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.1870) oraz ustawa z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1047 z poźn.zm.).

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Obsługi w Tucholi reguluje regulamin wynagradzania pracowników oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1786).

Informacje dotyczące regulaminu organizacyjnego jednostki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bippowiat.tuchola.pl.


Dane kontaktowe:


Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi
ul. Pocztowa 7
tel./fax 52 5591951
e-mail:
pzo@tuchola.pl

Dyrektor   52 5591993
Główny księgowy   52 5591984
Stanowisko do spraw księgowoœci   52 5591951
52 5591983
Stanowisko do spraw administracyjno-finansowych   52 5591941
Stanowisko do obsługi płac   52 5591986
Stanowisko do spraw kadrowych   52 5590751
Stanowisko do spraw zarządzania majątkiem   52 5590752
Pomoc administracyjna   52 5591984


Godziny pracy:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 14:30Obsługiwane jednostki w zakresie rachunkowości i kadr:

1. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych

2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących

4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

5. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

8. Zarząd Dróg PowiatowychObsługiwane jednostki w zakresie zarządzania majątkiem:

1. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych

2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących

4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

5. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

8. Zarząd Dróg Powiatowych

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

10. Dom Dziecka w Tucholi

11. Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej

12. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

13. Starostwo Powiatowe w TucholiEuropejski Fundusz Społeczny

(c) 2006-2017 Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi